Aki április 25-én belépett a művelődési ház nagytermébe, asztalok körül ülő népes diáksereget láthatott, akik egy-egy felnőtt iránymutatása mellett elmélyülten törik a fejüket egy játék felett. Ennek a játéknak a neve pedig ’Cashflow’, ami sokban hasonlít a hajdan szintén nagy népszerűségnek örven- dő ’Monopoly’-hoz.

A gyerekek a Laky Ilonka Általános Iskola tanulói voltak, s a program szervezését az iskola részérő Deme Éva tanárnő végezte. Mint mondotta, minden évben megtartják az iskolában is az úgynevezett ’Pénz7’ prog- ramot, a minisztérium által kiírt időben. Mindeddig azonban csak tanórai keretek között volt arra lehetőség, hogy a program kapcsán olyan fogalmakkal ismertessék meg a gyerekeket, mint befektetés, kamat, hitel, stb. Idén azonban a ’Száz Kéz Egyesü- let’ jóvoltából lehetőségük nyílt arra, hogy kapcsolatba lépjenek s a Pénz7 programot, hivatalos nevén A pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hetét népszerűsítő csoporttal, akik ennek az izgalmas játéknak a keretein belül lehetőséget biztosítsanak az intelligens pénzhasználat elsajátítására.

Az iskolában matematikát oktató prog- ramszervező tanárnő azt is elmesélte, hogy a játékszabályok szerint csak 12 év felettiek jelentkezhettek a részvételre, s a 72 jelent- kezőből 70-en voltak jelen, csak a beteg 7-8. osztályosok maradtak otthon. A többiben pedig föl sem merült, hogy nem jön el. A já- tékot a matematikaórák keretében folytatják le, utána pedig visszatérnek az iskolába és tanórák szerint megy majd tovább a munka.

Ennek a gazdálkodásra tanító játéknak a folytatását pedig úgy tervezik, hogy ameny- nyiben sikeresnek és hasznosnak bizonyul, egy évben egy alkalommal biztosan sort ke- rítenek majd rá. Ebben számítanak a ’Száz Kéz Egyesület’ további segítségére, amihez az iskola lehetőségei szerint adja hozzá a szükséges időt és energiát. A tanárnő véle- ménye szerint a fiatalabb korosztályt, az 5 – 6. osztályosokat is érdemes lenne bevonni. Ez annál is inkább indokolt, mivel minisz- tériumi szinten is foglalkoznak a témával, s ma már sikeresen működik a szintén a mi- nisztérium által beindított Digitális témahét és a Fenntarthatósági témahét a gyerekek számára. A Fenntarthatósági témahét ke- retében például növényeket gyűjtöttek és ültettek, festették az iskolát, fából bútorokat készítettek és szemetet szedtek Ecser szerte. Emellett részt vettek a Digitális témahéten is, amikor is az informatikai eszközök ésszerű használatára próbálták nevelni a tanulókat.

Ezekhez a már jól működő programokhoz hasonlóan lehetne megszervezni a Pénz7-et is, aminek ismeretanyagával a 4 – 5 – 6. osz- tályosok most is csak a matematikaórák ke- retein belül ismerkedhetnek, s a nagyoknak is csak most nyílt először lehetősége erre a játékos és szemmel láthatóan érdekes tanu- lási formára.

A játékot a gyerekekhez elhozó ’Magyar Gazdag Papa’ klub vezetője, Czimbalmos Árpád több érdekes információt osztott meg ennek a ma már mondhatni világszerte igen népszerű játéknak a történetével kapcsolat- ban.

Elmondta, hogy egy japán származású amerikai, Robert Kiyosaki volt az, aki meg- alkotta. Ezzel kapcsolatban megjelentetett több könyvet is, amelyekben elmondta, hogy mi az, amit a gazdag szülők már kis- korban megtanítanak a gyerekeknek, míg a szegényebb és a középosztályhoz tartozók ezt egyáltalán nem teszik meg. Kiyosaki 9 éves korában kezdett el tanulni erről a játékos pénzvilágról, amit a Monopoly segít- ségével tudott megtenni és gyakorlatilag az alapján alkotta meg a Cashflow oktatójátékot. Az eredmény pedig egy olyan népszerű oktatójáték lett, amit 10 évestől 70-80 éves korig bárki játszhat. A hatékonyságát pedig nem szükséges ecse-

telni, hiszen játékos formában minden könnyebben elsajátít- ható még felnőtt korban is. Egy-egy csoportban 6 fő játékos és egy játékvezető le- het, akiket a klubban külön képeznek ki ennek a feladatnak az ellátására. A Monopolyhoz képest plusz eszközök, egy tábla és kártyák is vannak a játékhoz, valamint a tanítandó ismeretek között szerepel az eredménykimutatás is a rendszeres bevételekkel és kiadásokkal együtt. Szerepel benne továbbá a pénzügyi mérleg is a rendelkezésre álló eszközökkel és köte- lezettségekkel/forrásokkal. A játék során pedig az az elérendő cél, hogy a belső körből, a mókuskerékből ki tudjanak törni a külső, gyorsító sávba. Ehhez pedig eszközök felhalmozására van szükség. S amikor a passzív jövedelem meghaladja az összkiadást, akkor van erre lehetőség. Ez az élvezetes játék ilyen módon megtanít bánni a pénzzel s egyúttal kezelni az adósságot, kimászni belőle, hiszen van út erre is. Egyszóval arra tanít, hogy ho- gyan tudunk gazdaságilag függetlenné válni.

S a játékot Ecserre is elhozó Magyar Gazdag Papa klub 2011. óta létezik hazánkban, s a hatékony pénzügyi, gazdasági gondolko- dásra tanítják tagjaikat és a játékokban részt vevőket.

Aki pedig felnőttként is szeretne ilyen, valamint egyéb vállalkozási és a sikeres mun- kához elengedhetetlen ismereteket szerezni, a Magyar Gazdag Papa klub

www.richdadclub.hu nevű honlapján bővebb információkat szerezhet.

Cikk forrása: www.tizenhetedik.hu